Regim intern

REGIM INTERN de Solana del Segre
1. ACCÉS AL SOLANA DEL SEGRE (SDS). És reservat als clients. Qualsevol altra persona haurà de demanar a Recepció el permís d’entrada . La Direcció es reserva el dret d’admissió i, en cas necessari, expulsarà aquells clients el comportament dels quals alteri la pau i l’harmonia de a resta dels campistes o aquells que no observin les normes de convivència, moralitat i decència, tal i com estableix aquest reglament. El titular de la factura serà responsable de tots els actes que siguin imputables a ell i als seus acompanyants. Un EXTRACTE d’aquest reglament es lliura al client quan arribi, i l’entrada a SdS significarà la seva acceptació íntegra. Registre d’entrada: El client ha de declarar, amb exactitud, en formalitzar el contracte o a la seva arribada: les persones, l’edat dels nens, la tenda o caravana, i la matrícula del vehicle. El client està obligat a registrar-se amb un DNI o Passaport vàlid i el de tots els seus acompanyants. Haurà de fixar-se la data màxima de sortida del càmping, perdent en aquesta data qualsevol dret sobre la parcel·la ocupada. És obligatori signar el contracte en el qual s’accepten les condicions, el reglament de règim intern i la normativa complementaria. El titular de la fitxa d’inscripció serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i els seus acompanyants.
2. INSCRIPCIÓ. El client formalitzarà els tràmits d’inscripció a l’oficina de Recepció al moment d’arribar-hi i haurà de fer menció expressa de tots els conceptes subjectes a pagament que vagi a introduir a SdS i saldar-los. El incompliment d’aquesta norma pot ser motiu suficient d’expulsió. Qualsevol variació d’aquests conceptes haurà de ser comunicada immediatament a la Recepció , mitjançant la presentació per part del client de la corresponent còpia del registre d’entrada. En cas de no fer-ho, les disminucions en els conceptes no podran ser descomptades del pagament total de la factura i els augments en els esmentats conceptes es facturaran sobre la base del total de la seva estada a SdS, tot això sense perjudici del que s’ha indicat abans.
3. HORES DE SILENCI i DESCANS (24.00 h a 8.00 h). Durant aquestes hores de descans i silenci absolut, es prega d’abaixar el volum dels aparells de ràdio , T.V, etc., de reduir al mínim la utilització de vehicles, d’abstenir-se d’utilitzar-los, i de cessar els jocs fora de les zones habilitades.
4. BARBACOES. Es tolera l’ús, en el mateix emplaçament, entre les 12.00 h i les 21.00 h, sempre que sigui amb barbacoes amb tapa i quan les condicions, segons les autoritats ( guardes forestals, mossos) ho permetin. En epocas de risc aquesta totalment prohibit. Procurin no causar molèsties a la resta d’acampadores. És terminantment prohibit d’encendre foc obert a SdS i proximitat.
5. EMPLAÇAMENT . La recepció es reserva, així mateix, el dret d’indicar al client l’emplaçament a utilitzar durant la seva estada a SdS. Només el personal de SdS pot donar instruccions per a la seva correcta instal•lació. És terminantment prohibit d’ocupar un altre lloc que no sigui el triat o assignat per a l’estada,. PER SEGURETAT: No estendre roba entre dos arbres, ni entre els arbres i la seva tenda o caravana. L’acampador ha d’ocupar exclusivament la parcel·la o bungalow assignat no utilitzar les places que l’envolten.
6. HABITAGES de clients desocupats. Els equips que quedin desocupats sense el permís per escrit de la Direcció , seran considerats abandonats pel seu propietari i retirats pel personal de SdS, el qual en podrà disposar lliurement i quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament de la tenda, caravana o mòdul.
7. ASSEGURANCES. La Direcció declina tota responsabilitat eventual en cas de robatori, accident o danys a persones o coses. Així mateix, no respon dels danys causats per tempestes, calamarsada, incendi, causes de força major, etc. Els objectes de valor poden ser dipositats en la caixa de seguretat de Recepció.
8. VISITANTS . Tota visita a clients del Càmping haurà de passar per la Recepció, identificar-se, assenyalar la parcel·la o client al que visita i pagar la tarifa corresponent si s’escau, independentment de la durada i el motiu de la visita. Se’ls lliurarà un resguard que hauran de presentar novament a la sortida i a requeriment de qualsevol empleat durant la seva estada. L’horari de visites és de 09:00 a 22:00 hores.
9. ESTADES ESPORÀDIQUES. En cas que un membre de les famílies o dels grups acampats hi acudeixi només esporàdicament, la factura s’obrirà amb tots el conceptes i per a tots els membres i correrà íntegra des de l’arribada fins al termini de l’estada.
10. MENORS DE 18 ANYS . Menors: No s’admeten menors de 18 anys sense la presència d’un pare, mare o tutor. Només seran admesos en companyia d’un adult que garantirà qualsevol responsabilitat eventual. Els pares o acompanyants de menors son responsables dels danys o accidents que aquells causin durant la seva estada. MENORS DE 10 ANYS. Només se’ls admetrà a les piscines i a les altres instal•lacions quan vagin acompanyats d’un adult que garanteixi qualsevol responsabilitat eventual.
11. Reglament de ANIMALS DOMESTICS a les caravanes i tendes. Assegurança obligatòria. Els propietaris d’algun animal domèstic, hauran de complir la normativa de la Generalitat referida a animals de companyia i declarar en la recepció de SdS i s’obliga expressament a mantenir lligat PERMANENTEMENT a aquest animal en el interior de SdS, inclusiu dintre de la parcel•la que ocupa. En el recinte del SdS NO existeixen Pipi-cans per que aquets animals pugin fer les seves necessitats, Solana del Segre fa un prec molt especial en aquest sentit ja que la falta de comprensió d’algun amo d’aquests animals ha originat problemes i dificultats per la bona convivència de SdS. La reincidència en la inobservança d’aquest tipus de casos, significarà la expulsió immediata del animal del recinte de SdS. ÉS TERMINANTMENT PROHIBIDA L’ENTRADA D’animals domèstics AL ALLOTJAMENTS DE SdS. Terminantment prohibit: Que vagin solts o deslligats i facin les seves necessitats per SdS. Que entrin als sanitaris, piscines, supermercat, bar i restaurant. Que molestin als veïns en qualsevol sentit. El client ha de declarar a la seva arribada si ve acompanyat d’animals i de quin tipus. L’accés a l’interior del restaurant, supermercat, sanitaris i piscina està prohibit. Els propietaris de mascotes hauran de recollir els excrements de les mateixes. Queda prohibida l’entrada i permanència en el càmping d’animals que, manifestament, suposin un perill o causin molèsties als campistes. La direcció es reserva el dret d’admissió de les mascotes.
12. ÉS PROHIBIT l’excés de volum dels televisors i dels aparells de ràdio.
13. CIRCULACIÓ DE VEHICLES . La velocitat màxima permesa al càmping és de 5 km/h . A fi de no destorbar el descans dels clients, es prohibeix la circulació de vehicles dins de SdS entre les 24.00 h i les 8.00 h del matí. El client que arribés o desitgés anar-se’n entre aquestes hores, haurà de deixar el seu vehicle als pàrquings de la Recepció. Es prohibeix la utilització innecessària de vehicles a motor per desplaçar-se dins del establiment.
14. JOCS . Per tal d’evitar molèsties als clients, queden prohibits els jocs fora de les zones habilitades per l’ús. És prohibida la conducció competitiva o perillosa de bicicletes, monopatins i qualsevol altre vehicle així com la seva circulació a partir de les 21.00 h.
15. AIGÜES RESIDUALS. Per evidents motius d’higiene i de conservació dels arbres i de les plantes, es prohibeix d’abocar-les al terra. És obligatòria la utilització del corresponent recipient per a aigües residuals. Aquests recipients s’han de buidar únicament i exclusivament als vàters químics situats als blocs sanitaris. ESCOMBRARIES: S’han de dipositar a l’estació de recollida selectiva instal•lada a l’entrada de SdS, cooperant així a mantenir el seu bon estat de neteja.
16. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. És potable a totes les instal·lacions i es proveeix amb aigua d’excel·lent qualitat de pous propis, controlats per la Generalitat de Catalunya. EL RENTAT DE COTXES queda prohibit en qualsevol lloc de SdS.
17. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. Està prohibit de connectar un endoll no apropiat o sense presa de terra. La Direcció es reserva el dret de prohibir el subministrament elèctric als clients la instal•lació dels quals no estigués en perfectes condicions. Les portes dels armaris per al subministrament elèctric han d’estar tancades. L’electricista de SdS és la única persona autoritzada per examinar les avaries.
18. PAGAMENT DE FACTURES. La factura haurà de ser abonada en el moment d’arribada, per els usuaris de parcel.la; els usuaris d’allotjaments de SdS fan el pagament abans de la seva arribada. Per efectuar el pagament, és necessària la presentació de la còpia del registre d’entrada en poder del client. Tota factura que superi els 30 dies d’estada, haurà d’abonar-se en períodes mensuals en concepte de pagament parcial. El clients amb contracte de temporada tenen unes clàusules concretes per cada client. Hauran de quedar lliures a les 11:00h. A la sortida el client haurà de mostrar la factura a recepció i abonar els extres que tingui. L’hora d’entrada de les parcel·les és a partir de les 13h i dels bungalows des de les 17h.
19. SORTIDES ESTIU. Les cabanes i els mòbil-homes hauran de ser desallotjats abans de les 11.00 h del dia de partida. La sortida del recinte es podrà realitzar fins a les 16.00 h com a màxim.
20. ÚS DE LA PARCEL·LA El Client no tindrà a la parcel•la res que no sigui: el Habitatge (mòdul amb rodes) i un sol vehicle. El mòdul instal·lat haurà estar legalment autoritzada per ser remolcada. La direcció del SdS en cas d’urgent necessitat esta facultada per moure dintre de SdS l’habitatge Mòbil, sense que el client pugui formular reclamació alguna. L’usuari s’obliga a mantenir al seu càrrec en perfecte estat de neteja, la parcel·la i a les seves pertinències. Igualment s’obliga a no emmagatzemar cap producte que pugui ser susceptible de provocar incendis o dany a SdS i usuaris. Queda expressament prohibit, emmagatzemar productes de cap classe sota del seu Habitatge. Les cuines i avances, seran únicament de material tèxtil o plàstic no rígid, la ocupació màxima de la parcel•la deurà ser del 60% i deurà restar un 40% de la superfície de la parcel•la, lliure de qualsevol ocupació a excepció del seu auto. Instal•lació elèctrica i de gas El client es responsable de complir en tot moment la normativa vigent de la instal•lació elèctrica i de gas de l’habitatge. Tanmateix ha de mantenir les bombones de propà fora de l’abast dels menors, en un lloc tancat amb clau. L’usuari es compromet a no instal•lar a la parcel•la, elements no propis a la idiosincràsia de la activitat del SdS.
Queda prohibida la instal•lació de:
1. Veles de protecció contra la pluja . 2. Paravents. Terres com tarimes, plàstics o gespa artificial. 3. Cuina d’instal•lació fixa de fusta o metall. Poden utilitzar les existents en el mercat de lona o plàstic no rígid. 4. El mobiliari exterior que no sigui de resina o tipus càmping, queda totalment prohibit. 5. Els testos i altres ornaments de jardineria, com poden ser “nanets”, llums decoratives, tanques, reixes, portes” o qualsevol altre element. 6. Qualsevol element penjat dels arbres como cordes, gàbies, testos, hamaques. Plantar arbustos/flors o fruiters. 7. Efectuar qualsevol classe d’obra fixa a la parcel·la, encara que sigui moridora.
SdS farà periòdicament visites a la parcel·la i en el cas d’existir a la parcel·la algun element que expressament estigui prohibit, la direcció de SdS procedirà a la seva retirada, sense previ avís i sense que el propietari pugui reclamar per cap concepte. Les despeses que això comporti seran per compte del propietari.
La parcel·la i l’espai de sota el mòdul han d’estar nets de qualsevol element. La barbacoa ha de ser homologada. Per motius de seguretat, el client haurà de desconnectar l’electricitat al marxar més d’un dia, les instal·lacions elèctriques de l’allotjament han d’estar protegides. En cas de necessitat sobrevinguda per causa de realització d’obres, reparacions de serveis i instal·lacions, o per qualsevol altra força major, SdS es reserva la facultat de substituir la parcel·la contractada per una de similars característiques. En aquest cas SdS assumirà el cost del trasllat del mòdul/caravana a una altra ubicació dins de SdS i en cap cas mai fora d’aquest. Ambdues parts acorden, que la direcció del SdS faci periòdicament visites a la parcel·la amb l’objecte de complir el pactat en aquest capítol i en el suposat d’existir a la parcel·la, objecte d’aquest contracte, algun element que expressament estigui prohibit, les parts admeten, que la mateixa direcció del SdS procedeixi a la seva retirada, sense avís previ i sense que el propietari pugui reclamar per cap concepte. Les despeses que això comporti seran per compte del propietari. L’usuari s’obliga a mantenir a càrrec seu en perfecte estat de neteja, la parcel·la i les seves pertinences. Igualment s’obliga a no emmagatzemar cap producte que pugui ser susceptible de provocar incendis o dany a SdS i usuaris.
21. PERDUA OBJECTES L ‘existència de qualsevol bé del Client, dels Familiars o de les Visites del Client en el recinte de SdS no suposa el dipòsit dels mateixos a SdS. Per tant, ni SdS ni la seva direcció no es responsabilitzen de la seva pèrdua, deteriorament o qualsevol altre dany material que puguin patir. En conseqüència, SdS exclou qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la pèrdua o robatori dels béns del client, així com de qualsevol altre dany material i personal que el client, els seus familiars o visites pugin patir en el recinte de SdS. Cal, doncs, en particular, que el client tingui cura d’aquest bens en tot moment i adopti les mesures necessàries al respecte. SdS recomana, entre d’altres, que el client tingui una pòlissa pel cas de robatori de l’habitatge. El Client serà sempre i en tot cas responsable dels danys de qualsevol tipus que ocasioni a qualsevol persona i/o béns mobles i/o immobles allotjats al recinte de SdS, ja siguin causats per ell, pels seus Familiars, per les Visites que rebi i/o per animals domèstics de la seva propietat i/o dels seus Familiars i/o de les seves Visites.
22. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS SdS recollirà les dades personals del Client i, en el seu cas, dels seus Familiars (“Dades Personals”) i les incorporarà en fitxers dels que SdS serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per SdS o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb SdS, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de SdS, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que SdS ofereix actualment i en el futur. SdS no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. SdS o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de SdS, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. El Client i les altres persones amb accés a SdS com a conseqüència d’aquest contracte tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició, contactant amb SdS a través de correu info@solanadelsegre.com o be el telèfon de Solana del Segre.
23. PISCINA: Els dies que no es disposi de socorrista així com les hores que aquesta la instal·lació estigui tancada l’ús és total responsabilitat de l’usuari. Piscina exterior: Oberta de l’1 de Juliol fins al 30 d’agost. Horari d’11 a 19 h. Tancat de 14 a 16 hores. No córrer pels voltants de la piscina. No entrar amb elements inflables (pilotes, matalassos, etc..) Excepte salves vides, menjar al voltant de la piscina, practicar esports o jocs al voltant de la piscina, entrar a la piscina o voltants amb animals, accedir a la piscina violentament. Entrada i sortida per les escales. MENORS DE 14 ANYS. Només els hi admetrà a les piscines i a les altres instal·lacions quan vagin acompanyats d’un adult que garanteixi qualsevol responsabilitat eventual. No fumar ni prendre begudes alcohòliques al voltant de la piscina. No tirar escombraries. Utilitzar sempre les papereres o contenidors. Piscina interior: Oberta els caps de setmana (dissabte i diumenge) així com els ponts des de el 1 de gener fins 15 de Juny i des de el 27 de desembre fins cap d’any, la resta de mesos (juny, juliol, agost, setembre, octubre i novembre) tancat. Horari de 16 a 20 h, diumenge o últim dia del pont de 10 a 14 hores. Casquet de bany obligatori.
24. PRESTACIO del SERVEI: Qualsevol servei prestat pel càmping, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent, té caràcter d’absoluta voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació totalment o parcial en qualsevol moment. Nevades: No és responsabilitat del càmping treure la neu dels vials principals i dels accessos principals.