Normativa SDS

Normativa complementaria al Regim intern de Solana del Segre

 1. L’acceptació d’aquesta normativaatribueix al signant la condició de client (el “client”) de Solana del Segre, s.l. (“SdS“) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les normes, detallades en aquest document, l’extracte així com al reglament de règim interior, aprovat per la d. G. Turisme de la Generalitat de Catalunya i el reglament de règim interior de Solana del Segre publicat en la recepció de SdS. Es fa constar que, per la seva naturalesa i finalitats específiques, el dret d’estada i usos previstos en aquest document no suposen en cap cas un arrendament de superfície previst en els articles 1546 i següents del codi civil. En conseqüència, el present document es regirà exclusivament per les disposicions previstes en aquesta normativa privada, així com pel reglament de SdS i la legislació turística. En cas que una força major fes impossible que SdS pogués continuar oferint els seus serveis, s’entendrà extingit aquest contracte i el client tindrà dret al reintegrament de la part proporcional que estableixi SdS, del que hagi avançat, renunciant expressament a qualsevol altra reclamació. No es podrà iniciar la nova temporada si abans no s’ha abonat la totalitat de l’anterior o deutes anteriors.
 2. L’objecteés la concessió per part de SdS al client, que ho accepta, del dret d’estada temporal en una parcel·là de SdS per a l’allotjament temporal en una parcel·la d’un habitatge mòbil (“l’habitatge”), propietat del client, únicament durant els dies d’obertura entre, l’1 de gener i el 31 de desembre, que s’especifiquen en aquest document, a canvi del preu pactat i en els altres termes i condicions que s’estableixen. En conseqüència el client és conscient i accepta que, si a l’acabament d’aquest període el client i SdS no han signat un nou document que permeti al client allotjar el seu habitatge en el recinte de SdS durant un nou període, el client haurà de retirar el seu habitatge i deixar la parcel·la lliure i a disposició de SdS. Arribat el 31 de desembre de 2020, aquest contracte quedarà nul i sense cap valor.
 3. La parcel·la disposade: a/ Caravana connexió elèctrica: 5 o 10 amp b/ Mòdul 15 amp, amb comptador individual i aigua, també amb comptador.
 4. Dies d’obertura: els dies d’obertura el client podrà estar les 24 hores del dia. “Dies d’obertura” de SdS: caps de setmana: des del divendres 15 h. Fins al diumenge o darrer dia del pont o vacances a les 22 hores. Ponts: 1 maig, 8 desembre. Vacances de nadal, des del 27 desembre fins al dia 6 gener, i setmana santa. Estiu: des del 26 de juny fins a l’13 setembre. La resta de dies de l’any SdS, romandrà tancat. SdSes reserva el dret de tancar alguns dies o suspendre algunes de les seves prestacions sense previ avís. Durant els dies en què SdS estigui tancat, el client no tindrà cap dret a estar en el recinte de SdS. En conseqüència, el client entén i accepta que haurà de marxar de SdS abans que SdS
  1. Horàries piscines: piscina exterior: oberta de l’1 de juliol fins 30 d’agost. Horari d’11 a 19  De 14 a 16 estara tancada. Piscina interior: oberta els caps de setmana i ponts des de l’1 de gener fins a 15 de juny i des de el 5 finsel 31 de desembre, resta de mesos (juny, juliol, agost, setembre, octubre i novembre) tancat. Horari de 10 a 20 h, diumenge o últim dia del pont de 10 a 14 hores.
  2. Horari Recepcio: Oberta els caps de setmana, ponts, festes de Nadal i setmana Santa , i estiu des de el 24 juny fins el 30 d’agost.
 5. Temporada unitària. El període es considera unitari. El client haurà d’abonar el preu corresponent a la totalitat del període, amb independència de l’ús que el client en faci. El client doncs entén i accepta expressament que en el cas que decideixi retirar l’habitatge de l’establiment abans de la fi del període concertat, haurà de pagar a SdSla resta del preu, en el seu cas, pendent, mitjançant transferència bancaria o en efectiu. En el cas que el client es retardi en qualsevol dels pagaments previstos, i sens perjudici de la resolució prevista en el punt 7, SdS podrà rebutjar l’accés del client i dels seus familiars al recinte de SdS fins que el client acrediti que ha fet el pagament degut si bé no haurà de retirar el seu habitatge.
 6. Règim d’entrades i visitesel dret d’estada concedit, durant els dies d’obertura, faculta exclusivament les persones definides a continuació: client, la parella del client i els fills menors de 25 anys (els “familiars”), i no podrà excedir de sis (6). Aquestes persones han d’estar registrades a recepció.
  Les visites són totes les persones no incloses en els grup anterior i tindran la consideració de persones alienes a SdS i es consideraran “visites”. Visita és l’estada de més d’una (1) hora a SdS de les persones que visitin un client que estigui físicament a SdS durant el dia. El client disposa de 10 visites gratuïtes. Un cop exhaurides, les gratuïtes, es cobrarà a 20 € per persona/dia. Les visites han d’estar sempre acompanyades amb el signant del contracte, no podent entrar a l’establiment i fer ús de l’allotjament cap persona sense la presència del titular.
  El client haurà de sol·licitar, l’oportú permís perquè puguin entrar en el recinte, com a visita, qualsevol persona que no sigui de les definides, havent de descomptar de les gratuïtes o bé abonar la tarifa de visita per persona i sent discrecional de SdS l’autorització. No obstant això, a efectes de control d’entrades, en el moment d’entrar al recinte SdS hauran d’acreditar-se a recepció.
 7. Obligacions del clientcom a contraprestació a l’arrendament previst en aquest pacte, el client pagarà a SdS el preu en els terminis pactats. El contracte de temporada només inclou les persones: client i familiars de primer grau menors de 25 anys, 1 allotjament mòbil (mòdul) i 1 vehicle. Temporada unitària: el període del contracte es considera unitari, en aquest sentit, el client haurà d’abonar el preu corresponent a la totalitat del període del contracte, amb independència de l’ús que el client faci de l’arrendament. El client doncs entén i accepta expressament que en el cas que decideixi retirar l’habitatge mòbil de l’establiment abans de la fi del període contractat, haurà de pagar a SdS la resta del preu contractat, fins final d’any. El preu de la temporada és el d’un cop. Es pot abonar un cop, o bé, amb recàrrec, en dos cops o mensualment, mitjançant rebut bancari domiciliat. El consums d’electricitat es factura per comptador. En el cas que el client es retardi en qualsevol dels pagaments previstos, i sens perjudici de la resolució prevista punt 11, SdS podrà rebutjar l’accés del client i dels seus familiars al recinte de SdS fins que el client acrediti que ha fet el pagament degut si bé no haurà de retirar el seu habitatge mòbil. En el cas que el client es retardi en qualsevol dels pagaments previstos, i sens perjudici de la resolució prevista en el punt 8, SdS podrà rebutjar l’accés del client i dels seus familiars al recinte de SdS fins que el client acrediti que ha fet el pagament degut si bé no haurà de retirar el seu habitatge.
 8. ÚS DE LA PARCEL·LAEl Client no tindrà a la parcel•la res que no sigui: el Habitatge (caravana, tenda o modùl amb rodes) i un sol vehicle. La caravana instal•lada haurà estar legalment autoritzada per ser remolcada. La direcció del SdS en cas d’urgent necessitat esta facultada per moure dintre de SdS l’habitatge Mòbil, sense que el client pugui formular reclamació alguna. L’usuari s’obliga a mantenir al seu càrrec en perfecte estat de neteja, la parcel·la i a les seves pertinències. Igualment s’obliga a no emmagatzemar cap producte que pugui ser susceptible de provocar incendis o dany a SdS i usuaris. Queda expressament prohibit, emmagatzemar productes de cap classe sota del seu Habitatge. Les cuines i avances, seran únicament de material tèxtil o plàstic no rígid, la ocupació màxima de la parcel•la deurà ser del 60% i deurà restar un 40% de la superfície de la parcel•la, lliure de qualsevol ocupació a excepció del seu auto. Instal•lació elèctrica i de gas El client es responsable de complir en tot moment la normativa vigent de la instal•lació elèctrica i de gas de l’habitatge. Tanmateix ha de mantenir les bombones de propà fora de l’abast dels menors, en un lloc tancat amb clau i les instal·lacions de gas han estat revisades reglamentàriament.. L’usuari es compromet a no instal•lar a la parcel•la, elements no propis a la idiosincràsia de la activitat del SdS. Queda prohibida la instal·lació de: Tendal de protecció contra la pluja, terres com tarimes, plàstics o gespa artificial. vàter i/o dutxa fora del mòdul. Els testos i altres ornaments de jardineria, com poden ser “nans”, llums decoratives, tanques, reixes, plantes, portes o qualsevol altre element característic de llocs residencials. Qualsevol element penjat dels arbres com cordes, gàbies, testos, etc. Efectuar qualsevol classe d’obra fixa a la parcel·la, encara que sigui moridora. Plantar arbustos/flors o fruiters. La parcel·la i l’espai de sota el mòdul han d’estar nets de qualsevol element. La barbacoa ha de ser homologada. Per motius de seguretat, el client haurà de desconnectar l’electricitat al marxar més d’un dia, les instal·lacions elèctriques de l’allotjament han d’estar protegides. En cas de necessitat sobrevinguda per causa de realització d’obres, reparacions de serveis i instal·lacions, o per qualsevol altra força major, SdS es reserva la facultat de substituir la parcel·la contractada per una de similars característiques. En aquest cas SdS assumirà el cost del trasllat del mòdul a una altra ubicació dins de SdS i en cap cas mai fora d’aquest. Ambdues parts acorden, que la direcció del SdS faci periòdicament visites a la parcel·la amb l’objecte de complir el pactat en aquest capítol i en el suposat d’existir a la parcel·la, objecte d’aquest contracte, algun element que expressament estigui prohibit, les parts admeten, que la mateixa direcció del SdS procedeixi a la seva retirada, sense avís previ i sense que el propietari pugui reclamar per cap concepte. Les despeses que això comporti seran per compte del propietari.  L’usuari s’obliga a mantenir a càrrec seu en perfecte estat de neteja, la parcel·la i les seves pertinences. Igualment s’obliga a no emmagatzemar cap producte que pugui ser susceptible de provocar incendis o dany a SdS i usuaris.
 9. Assegurançael client és responsable, afirma que disposa d’assegurança de robatori, incendi i responsabilitat civil. L’existència de qualsevol bé del client, dels familiars o de les visites del client en el recinte de SdS no suposa el dipòsit dels mateixos a SdS. Per tant, ni SdS ni la seva direcció es responsabilitzen de la seva pèrdua, eteriorament o qualsevol altre dany material que puguin patir. En conseqüència, SdS exclou qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la pèrdua o robatori dels béns del client, o per fenòmens meteorològics, així com de qualsevol altre dany material i personal que el client, els seus familiars o visites puguin patir en el recinte de SdS. al, doncs, en particular, que el client tingui cura d’aquest bé en tot moment i adopti les mesures necessàries al respecte. El client serà sempre i en tot cas responsable dels danys de qualsevol mena que ocasioni a qualsevol persona i/o béns mobles i/o immobles allotjats al recinte de SdS, ja siguin causats per ell, pels seus familiars, per les visites que rebi i/o per animals domèstics de la seva propietat i/o dels seus familiars i/o de les seves visites. Cada Client és lliure de poder contractar més d’un mòdul bàsic, tan sols ens ho ha de comunicar. Qui vulgui conèixer amb més detall la cobertura de riscos ( inclòs i/o exclòs ), li podem facilitar còpia del condicionat si ens la sol·licita a l’administració del càmping.
  Cada mòdul base inclou les següents quantitats assegurades :
  Caravanes : 4.808.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut.
  Mòbil-Home : 9.015.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut.
  Casetes de Fusta : 6.010.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut.
  També tenim inclosa a la pòlissa la Responsabilitat Civil Obligatòria d’explotació per import de 150.000.- euros, amb una franquícia de 150,00.- euros en danys materials per a cada sinistre. Tenim contractada el trencament de vidres fins a 3.005.- euros. Cada client (campista), pot contractar pel seu compte l’assegurança pels valors que consideri oportuns. L’únic que ens haurà de facilitar còpia de la mateixa amb certificat de la companyia asseguradora com tal està vigent i al corrent de pagament. I sobretot com tal ha contractat una pòlissa de Responsabilitat Civil per un import mínim de 150.000.- euros. Permisos: És responsabilitat del client tenir en vigència tots els permisos que exigeix la normativa, com per exemple, la revisió del gas, les instal·lacions elèctriques interiors, estufes, cuina, etc,  per tal que siguin vigents les assegurances. El càmping contracta una assegurança bàsica, que va per mòduls base  contractats amb els següents valors assegurats.
 10. No subarrendament de l’habitatge mòbilni cessió del contracte durant la vigència d’aquest contracte, no es podrà transmetre la possessió ni sotsarrendar l’habitatge mòbil del client a tercers. De la mateixa manera, el present contracte no el podrà cedir, en tot o en part, a tercers. En cas que el client incompleixi aquesta obligació, SdS es reserva el dret a rebutjar l’accés a SdS dels compradors, arrendataris o cessionaris de l’habitatge mòbil, respectivament. Si el client ven l’habitatge mòbil durant la vigència del contracte, haurà de demanar autorització per mantenir l’habitatge mòbil de la parcel·la abans de la seva transmissió.
 11. Venda de caravana o mòdul:En el cas que el client es vulgui vendre la caravana o mòdul instal·lat a la parcel·la de propietat del Solana del Segre, ho haurà de comunicar prèviament a recepció per correu electrònic a info@solanadelsegre.com El Càmping té dret a tempteig i retracte.
 12. Extinció, rescissió o resolució del contracte: si a l’acabament del contracte el client no ha retirat l’habitatge mòbil, i sens perjudici de qualsevol reclamació per danys i perjudicis que correspongui a SdS, s’aplicarà la clàusula penal prevista en el pacte 12 i el client haurà de pagar a SdSla quantitat de 90,00 € per dia en què l’habitatge mòbil continuï a SdSde manera indeguda. A efectes del càlcul de la clàusula penal es computarà com a dia de l’inici d’incompliment el de l’acabament del contracte. Sense perjudici de què SdS, pugui demanar altres indemnitzacions derivades de l’incompliment d’aquest contracte.
  Són causes d’extinció, rescissió o resolució del present contracte:

  1. l’acabament del contracte.
  2. el retard en qualsevol dels pagaments previstos en el contracte. El retard o la manca de pagament de qualsevol quantitat deguda pel client suposarà la rescissió automàtica del contracte en els 10 dies naturals següents al venciment de l’obligació de pagar, obligant el client a retirar el seu habitatge mòbil i altres pertinences, dintre dels 7 dies següents. En el cas de no fer-ho, serà d’aplicació la clàusula penal prevista en aquest pacte, computant-ne com a dia d’inici d’incompliment a efectes del càlcul de la clàusula penal el dia de venciment de l’obligació.
  3. altres causes d’incompliment. En cas d’incompliment de qualsevol altre pacte d’aquest contracte, o del reglament interior del SdSi/o legislació vigent pel client o per un familiar o visita del client, SdS requerirà al client el compliment per tal de regularitzar la irregularitat detectada, i en el cas que el termini de 72 hores des del lliurament de la notificació no s’hagi produït el compliment, es considerarà el contracte rescindit, essent d’aplicació la clàusula penal prevista en aquest pacte. A efectes del càlcul de la clàusula penal es computarà com a dia de l’inici d’incompliment el de la rescissió del contracte. En aquest cas, el client haurà de retirar el seu habitatge mòbil i altres pertinences, dintre dels 7 dies naturals següents a l’extinció, rescissió o resolució.
 13. Clàusula penal. En el cas que al setè dia natural de l’obligació d’abandonar la parcel·la, el client no l’hagués desallotjat o no hagués retirat l’habitatge mòbil, detindrà en concepte de clàusula penal la quantitat de 90,00 € diaris a partir del dia que en cada cas s’assenyala com a inici d’aplicació de la clàusula penal. Si al cap de 15 dies naturals d’estar obligat a abandonar la parcel·la, aquesta seguís essent ocupada per l’habitatge mòbil o qualsevol altra pertinença del client, el client faculta a SdSal trasllat de l’habitatge mòbil o qualsevol altra bé, al lloc que SdS estimi convenient, corresponent les despeses d’aquest trasllat a càrrec del client.
 14. Medi ambient: Animem als nostres clients a realitzar una tria selectiva dels residus i a emplaçar-los dins els contenidors adequats. Per a residus especials, demaneu informació a recepció. Esperem un consum responsable d’aigua i d’energia i el respecte de les plantes i animals que viuen en el càmping i en els seus voltants. Reciclatge: Seguim a l’espera que des del Consell Comarcal de Cerdanya, ens indiqui els nous models de reciclatge que haurem de segur com a Càmping i com a clients del mateix. Tan bon punt tinguem la informació, els hi farem arribar.
 15. Missatgeria:el càmping no es responsabilitza de cap paquet que facin arribar a les instal·lacions així com cartes. Només en casos d’emergència s’intentarà contactar amb el client.
 16. Material abandonat:Tot allò que es quedi instal·lat en una parcel·la o allotjament després de l’hora de sortida, sense permís de la recepció/direcció o després d’haver reclamat els seu pagament en dues ocasions, serà considerat abandonat. El personal del càmping ho retirarà i ho utilitzarà lliurement, sense cap responsabilitat en cas de pèrdua o que quedi malmès.
 17. En finalitzar o rescindir el contracte abans de la finalització de la temporada, el campista ens ho haurà de comunicar 2 mesos abans. I haurà de recollir  tota la brossa i deixar la parcel·la en plenes condicions per tornar a ser ocupada.
 18. Tancaments: la nova normativa no ens permet fer cap valla nova, a no ser que hi hagi +50cm de desnivell, per seguretat. El càmping comporta una filosofia de contacte amb la natura i de compartir l’espai que implica una convivència i una germanor perquè les parcel·les no mantinguin cap mena de tancament entre una i l’altra. En el cas que la parcel·la estigui tancada fins a baix, serà responsabilitat del client treure les fulles fora de la parcel·la i depositar-les en bosses.