Normativa SDS

NORMATIVA Solana del Segre
1. La acceptació d’aquesta normativa atribueix al signant la condició de client (el “Client”) de Solana del Segre, S.L. (“SdS”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les normes, detallades en aquest document, l’extracte així com al reglament de règim interior, aprovat per la D. G. Turisme de la Generalitat de Catalunya i el Reglament de Règim Interior de Solana del Segre publicat en la recepció de SdS. Es fa constar que, per la seva naturalesa i finalitats específiques, el dret d’estada i usos previstos en aquest document no suposen en cap cas un arrendament de superfície previst en els articles 1546 i següents del codi civil. En conseqüència, el present document es regirà exclusivament per les disposicions previstes en aquesta normativa privada, així com pel reglament de SdS i la legislació turística.
2. L’objecte és la concessió per part de SdS al client, que ho accepta, del dret d’estada temporal en una parcel•la• la de SdS per a l’allotjament temporal en aquesta parcel•la d’un habitatge mobil (l’habitatge”), propietat del client, únicament durant els dies d’obertura compreses entre, el 1 de Gener i el 31 de Desembre, que s’especifiquen en aquest document, a canvi del preu pactat i en els altres termes i condicions que se estableixen. En conseqüència el client és conscient i accepta que, si a l’acabament d’aquest període el client i SdS no han signat un nou document que permeti al client allotjar el seu habitatge en el recinte de SdS durant un nou període, el client haurà de retirar el seu habitatge i deixar la parcel•la lliure i a disposició de SdS.
2. La parcel•la disposa de connexió elèctrica (5 AMP per caravana; 15 AMP, amb comptador individual, per mòdul) i aigua, també amb comptador, per mòdul.
3. DIES D’OBERTURA: Els dies d’obertura el usuari del SdS podrà romandrà en ell, les vint-i-quatre hores del dia. “Dies d’obertura” de Solana del Segre: Caps de setmana : Tots els caps de setmana de l’any des de el divendres 13 h. fins el diumenge 23 hores. Ponts : 6 i 8 Desembre. Vacances escolars : Nadal (24, 25 i 26 de Desembre es tancat) i Setmana Santa. Estiu : Des de el 24 de Juny fins el 11 de Setembre, obert ininterrompudament. La resta de dies del any SdS romandrà tancat. Durant els dies en que SdS estigui tancat, el Client no tindrà cap dret a estar en el recinte de SdS. En conseqüència, el Client entén i accepta que haurà de marxar de SdS abans que SdS tanqui. Horaris piscines: Piscina exterior : Oberta del 1 de Juliol fins el 2 de Setembre. Horari de 11 a 19h. Piscina interior : Oberta els caps de setmana i ponts des de el 1 de gener fins 15 de Juny i el mes de desembre, resta de mesos (Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre i Novembre) tancat. Horari de 10 a 20 h, diumenge o últim dia del pont de 10 a 18 hores. Casquet de bany obligatori.
4. TEMPORADA UNITARIA. El període es considera unitari. El Client haurà d’abonar el preu corresponent a la totalitat del període, amb independència de l’ús que el client en faci. El client doncs entén i accepta expressament que en el cas que decideixi retirar l’habitatge de l’establiment abans de la fi de el període concertat, haurà de pagar a SdS la resta del preu, en el seu cas, pendent, mitjançant transferència bancaria o en efectiu. En el cas que el Client es retardi en qualsevol dels pagaments previstos, i sens perjudici de la resolució prevista en el punt 7, SdS podrà rebutjar l’accés del Client i dels seus Familiars al recinte de SdS fins que el Client acrediti que ha fet el pagament degut si bé no haurà de retirar el seu Habitatge.
5. RÈGIM D’ENTRADES I VISITES A SdS El dret d’estada concedit, durant els dies d’obertura, faculta exclusivament a les persones definides a continuació:
“Familiars “: La persona signant, el cònjuge i els fills menors de 25 anys. El client haurà sol•licitar de SdS, l’oportú permís per que puguin entrar en el recinte, com visita, qualsevol persona que no sigui de les definides, tenint d’abonar la quota vigent de visita en aquell moment, i sent discrecional de SdS l’autorització. El Client i els Familiars del Client, tal i com es defineixen, podran entrar lliurement a SdS. No obstant, a efectes de control d’entrades, en el moment d’entrar al recinte SdS els hi podrà demanar que s’acreditin.
“Visites “: Totes les persones, familiars i amics del Client, no incloses en els grup anterior tindran la consideració de persones alienes a SdS i es consideraran ” Visites “.
Visita es l’estada de mes de 1 hora a SdS d’una o varies persones que visitin a un client de SdS durant el dia. El client de temporada anyal disposa de 15 visites gratuïtes. Un cop exhaurides les visites gratuïtes es cobrarà a 15 € per persona/dia. La resta de temporades NO disposen de visites gratuïtes i per tant s’abonaran totes les visites al preu de 6,60 €/persona.
Les visites no poden fer us de l’habitatge sense la presencia del titular. El titular te d’informar prèviament per escrit a SdS, en el cas de que alguna visita vulgui fer us sense la seva presencia. SdS respondrà per escrit i la visita deurà portar aquesta resposta d’acceptació el dia de la seva arribada.
6. NO SUBARRENDAMENT DE L’HABITATGE NI CESSIÓ DE LA ESTADA. Durant la vigència d’aquest acord, NO es PODRÀ transmetre la possessió ni sotsarrendar l’habitatge mobil del Client a tercers. De la mateixa manera, el present no el podrà cedir, en tot o en part, a tercers. En cas que el Client incompleixi aquesta obligació, SdS es reserva el dret a rebutjar l’accés a Sd S dels compradors, arrendataris o cessionaris de l’habitatge.
Si el Client ven l’habitatge durant la temporada, haurà d’acordar per escrit amb SdS l’acceptació de la retirada o transmissió de l’habitatge mobil,tot això abans de la seva transmissió. A efectes d’aquest acord. l’habitatge del Sr. Client es considera mòbil a tots els efectes.
7. EXTINCIÓ, RESCISSIÓ O RESSOLUCIÓ DEL ACORD: Si a l’acabament de la temporada el Client no ha retirat l’habitatge, i sens perjudici de qualsevol reclamació per danys i perjudicis que correspongui a SdS, s’aplicarà la Clàusula Penal prevista en aquesta normativa i el Client haurà de pagar a SdS la quantitat de 92,00 € per dia en què l’habitatge continuï a SdS de manera indeguda. A efectes del càlcul de la Clàusula Penal es computarà com a dia de l’inicií de d’incompliment el de l’acabament del pacte. Sense perjudici de que SdS pugui demanar altres indemnitzacions derivades del incompliment d’aquesta normativa. Causes . Són causes d’extinció, rescissió o resolució del present pacte :
A) L’acabament de la Temporada .
B) El retard en qualsevol dels pagaments . El retard o la manca de pagament de qualsevol quantitat deguda pel Client suposarà la rescissió automàtica del Contracte en els 10 dies naturals següents al venciment de la obligació de pagar, obligant el Client a retirar el seu Habitatge i demés pertinences, dintre dels 7 dies següents. En el cas de no fer-ho, serà d’aplicació la Clàusula Penal prevista en aquest pacte, computant-ne com a dia d’inici de d’incompliment a efectes del càlcul de la clàusula penal el dia de venciment de la obligació.
C) Altres Causes d’incompliment. En cas d’incompliment de qualsevol altre punt de d’aquesta normativa, o del Reglament Interior del SdS i/o Legislació Vigent pel Client o per un Familiar o Visita del Client, SdS requerirà al Client el compliment per tal de regularitzar la irregularitat detectada, i en el cas que el termini de 72 hores des del lliurament de la notificació no s’hagi produït el compliment, es considerarà rescindit, essent d’aplicació la Clàusula Penal prevista en aquest pacte. A efectes del càlcul de la Clàusula Penal es computarà com a dia de l’ inici de d’incompliment el de la rescissió del Contracte. En aquest cas, el Client haurà de retirar el seu Habitatge i demés pertinences, dintre dels 7 dies naturals següents a l’extinció, rescissió o resolució. Clàusula penal. En el cas que al setè dia natural de la obligació d’abandonar la parcel•la, el Client no l’hagués desallotjat o no hagués retirat l’habitatge, detindrà en concepte de clàusula penal la quantitat de 92,00 € diaris a partir del dia que en cada cas s’assenyala com a inici d’aplicació de la clàusula penal. Si als 15 dies naturals d’estar obligat a abandonar la parcel•la, aquesta seguís essent ocupada per l’habitatge o qualsevol altra pertinença del Client, el Client faculta a SdS al trasllat del Habitatge o qualsevol altra bé, al lloc que SdS estimi convenient, corresponent les despeses d’aquest trasllat a càrrec del Client.